Kursuse nimetus

Saksa keele kursus jätkajatele A2

Õpetaja

Jelena Orehhova

Tundide arv õppeaastas

80 a/t

Õpik

Tangram 1 B

Õppekava eesmärgid, sisu ja õppeväljundid

 See on kursus neile, kellel on juba mõningaid algteadmisi saksa keelest. Nad kas on just läbinud kursuse  algatajatele või vajavad pärast pikemat vaheaega keele põhiteadmiste üle kordamist enne seda kui asuvad täiesti uue materjali omandamisele. Uute keelestruktuuride õppimine toimub süstemaatiliselt ja järk-järgult aidates sellega õppijail luua suuremat enesekindlust. Uue sõnavara omandamisel on abiks kontrollitavad praktilised tegevused. On ka vabama harjutustegevusega ülesandeid, mis aitavad keskenduda keele soravuse saavutamisele. Kursuse lõpuks jõuame A2 keeletasemele.

Lehtprogramm für Deutsch  das 2. Studienjahr

Sel kursusel taotletavad õpitulemused:

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

 Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse

üldlevinud teemadel ning

kõne on selge ja üldkeelne.

Loeb ja mõistab  õneleheküljelisi

selge rutluskäiguga

tekste erinevatel

teemadel .

Suudab leida vajalikku infot

pikemast arutlevat laadi tekstist. Kogub teemakohast

infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid

(nt üldlugemine,

valiklugemine).

Oskab edasi anda raamatu,

filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades.

 

Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte. Oskab kirjeldada tegelikku

või kujuteldavat sündmust.

Oskab kirjutada õpitud

teemal oma arvamust

väljendava lühikirjandi.

 

 Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja on saavutanud  kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas keeltekooli LIKOOL registrikood ja tegevusloa number, läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, õpiväljundid ning kursuse toimumise aeg. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keeltekooli juhataja poolt.
Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.Tõend  väljastatakse,  kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud  kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keeltekooli  juhataja.

Õppekeskkonna kirjeldus. Keeltekooli LIKOOL õpperuumid asuvad  Narvas aadressil Hariduse 18. Keeltekoolis on kaks õppeklassi, mis  on sisustatud laudade ja toolidega. Igas õpperuumis on olemas kirjutustahvel, magnettahvel, arvuti, kõlarid, dataprojektor, ekraan, ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:
Saksa keele kursusi viivad läbi saksa filoloogid, saksa keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele saksa keele õpetamise kogemusega õpetajad.

 

Hind

 

Õppemaksule lisandub õppematerjali maksumus

Aeg