Kursuse nimetus

Hotelliduse inglise keele B1-B2 taseme kursus

Õpetaja

Tatjana Sheljahhovska

Tundide arv õppeaastas

80 ak.t.

Õpik

English in Tourism

Õppekava eesmärgid, sisu ja õppeväljundid

See kursus on inglise keele kursus õppijatele, kes töötavad turismiga seotud ametis. Kesktasemele mõeldud kursus põhineb Longmani kirjastuses välja antud õppekomplektil "English in Tourism". Õpitakse ka inglise keele grammatikat.

Kursuse õppekava sisu

Sel kursusel taotletavad õpitulemused:

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

 Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse

üldlevinud teemadel ning

kõne on selge ja üldkeelne.

Loeb ja mõistab  õneleheküljelisi

selge rutluskäiguga

tekste erinevatel

teemadel .

Suudab leida vajalikku infot

pikemast arutlevat laadi tekstist. Kogub teemakohast

infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid

(nt üldlugemine,

valiklugemine).

Oskab edasi anda raamatu,

filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades.

 

Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte. Oskab kirjeldada tegelikku

või kujuteldavat sündmust.

Oskab kirjutada õpitud

teemal oma arvamust

väljendava lühikirjandi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hind

Kursuse lõpus õpilane sooritab testi. Testi edukal sooritamisel, mis vastutab B 2 keeletasemele, õpilane saab tunnistust.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja on saavutanud  kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas keeltekooli LIKOOL registrikood ja tegevusloa number, läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, õpiväljundid ning kursuse toimumise aeg. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keeltekooli juhataja poolt.
Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend  väljastatakse,  kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud  kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keeltekooli  juhataja.

Õppekeskkonna kirjeldus. Keeltekooli LIKOOL õpperuumid asuvad  Narvas aadressil Hariduse 18. Keeltekoolis on kaks õppeklassi, mis  on sisustatud laudade ja toolidega. Igas õpperuumis on olemas kirjutustahvel, magnettahvel, arvuti, kõlarid, dataprojektor, ekraan, ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

 Inglise keele kursusi viivad läbi inglise filoloogid, inglise keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Aeg